Algemene voorwaarden

Klik hier om de Algemene Voorwaarden van PRO-Connect als PDF te downloaden.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder KvK nummer 56896441

Artikel 1. DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder PRO-Connect verstaan: PRO-Connect.

1.2 Onder 'deelnemers' wordt verstaan ieder bedrijf dat of persoon die PRO-Connect opdracht geeft tot het verlenen van diensten of met wie PRO-Connect een overeenkomst aangaat voor de levering van diensten. Hieronder worden dus ook leden en gasten verstaan.

1.3 Onder 'overeenkomst' wordt verstaan een overeenkomst tussen PRO-Connect en de deelnemer, alsmede iedere wijziging op of aanpassing van een dergelijke overeenkomst.

1.4 Onder 'diensten' wordt verstaan alle diensten die het onderwerp vormen van enige overeenkomst.

1.5 Onder 'leden/lid' wordt verstaan alle deelnemers die een lidmaatschap zijn aangegaan.

1.6 Onder 'gasten' wordt verstaan alle deelnemers die gebruik maken van de mogelijkheid tot gratis en betaalde deelname aan een netwerkbijeenkomst.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of opdrachten en/of diensten en/of verlengingen van PRO-Connect.

Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

Andersluidende Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen de voorwaarden van de wederpartij, worden door PRO-Connect niet geaccepteerd; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door PRO-Connect is bevestigd.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 PRO-Connect kent verschillende lidmaatschappen.

3.2 De verschillende lidmaatschappen geven toegang tot producten en diensten die exclusief voor de desbetreffende leden zijn.

3.3 Een jaarovereenkomst wordt aangeduid als het lidmaatschap of de lidmaatschapsovereenkomst en wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.

3.4 Een lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar, tenzij het lid één maand, voorafgaande aan de nieuwe lidmaatschapsperiode, opzegt per e-mail of aangetekende brief (de bevestigingsmail van PRO-Connect geldt daarbij als ontvangstbewijs).

3.5 PRO-Connect behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bedrijven als lid te weigeren.

3.6 PRO-Connect heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting.

Artikel 4. UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST

4.1 PRO-Connect zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PRO-Connect het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden.

4.3 Het lid dient zich per bijeenkomst via de website aan te melden voor deze bijeenkomst.

4.4 Het lid draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PRO-Connect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het lid redelijkerwijs begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aanPRO-Connect worden verstrekt.

4.5 Per bijeenkomst dient het lid zich tijdig aan te melden. Samenstelling van de bijeenkomst geschiedt op basis van tijdstip van inschrijving aangezien van iedere branche slechts één vertegenwoordiger aanwezig is.

Artikel 5. VERTROUWELIJKHEID

Behoudens wettelijk voorschrift is PRO-Connect verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van leden en gasten jegens derden en zal in het kader van de opdracht voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van deze leden en gasten. De leden en gasten zullen zonder instemming van PRO-Connect, eveneens aan derden, geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze, ledenbestand, etc.

Artikel 6. PRIJZEN

6.1 Alle prijzenopgaven en prijzen die PRO-Connect in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding cq. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen een wijziging ondergaan, is PRO-Connect gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren.

6.3 Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

6.4 De lidmaatschapsgelden worden telkens vooraf, bij het aangaan van de overeenkomst, in rekening gebracht. Na ingang lidmaatschapsperiode vindt er over de lopende lidmaatschapsperiode geen restitutie van de lidmaatschapsgelden plaats.

Artikel 7. BETALING

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen dan blijken deze uit de factuur.

7.2 Het lid is in verzuim na afloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan het lid al dan niet kan worden toegerekend. Heeft het lid 90 dagen na factuurdatum de onderliggende factuur niet betaald, dan wordt de lidmaatschapsovereenkomst bij brief ontbonden. PRO-Connect behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen te weten het lidmaatschapsgeld.

7.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is PRO-Connect alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag.

7.4 Bij gebruikmaking van de automatische incasso ontvangt het lid een korting van 3%.

7.5 Het lid dient alle in rekening gebrachte bedragen zonder korting of aftrek te voldoen, en is niet gerechtigd deze met eventuele tegenvorderingen te verrekenen.

7.6 PRO-Connect behoudt zich het recht voor het lid niet toe te laten bij evenementen als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Artikel 8. KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door het lid binnen 7 dagen na het voorval te worden gemeld aan PRO-Connect. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. PRO-Connect zal wederpartij binnen 18 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte stellen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PRO-Connect in staat is adequaat te reageren.

Artikel 9. ONTBINDING

9.1 PRO-Connect is bevoegd de nakoming de overeenkomst te ontbinden, indien:

o lid de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt,

o na het sluiten van de overeenkomst PRO-Connect ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij het lid de verplichtingen niet zal nakomen.

9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PRO-Connect op de wederpartij direct opeisbaar.

9.3 PRO-Connect behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. ANNULERING

Indien een lid zich opgeeft voor een van de aangeboden bijeenkomsten houdt PRO-Connect rekening met zijn/haar aanwezigheid en maakt daar voor kosten. Andere deelnemers rekenen dan ook op de komst van het lid. Om deze reden wordt er een no-show fee in rekening gebracht van € 35,00 voor iedere bijeenkomst waarvoor een lid zich heeft opgegeven maar niet komt opdagen. De termijn om zich af te melden voor een PRO-Connect bijeenkomst is 48 uur voor het event. Tevens bij een te late afmelden wordt bovenstaande no-show fee in rekening gebracht.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 PRO-Connect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van door leden verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. PRO-Connect kan niet garanderen dat de informatie die leden geven of invoeren op de website/social media kanalen kan worden misbruikt, noch dat gegevens altijd beschikbaar zijn of niet verloren kunnen gaan. PRO-Connect aanvaardt voor de eventuele gevolgen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.

11.2 Leden moeten zich ervan bewust zijn dat andere leden/gasten die gebruik maken van de diensten van PRO-Connect misbruik kunnen maken van de contacten die zij leggen via PRO-Connect. PRO-Connectaanvaardt hier geen enkele aansprakelijkheid voor.

11.3 PRO-Connect is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat PRO-Connect is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4 PRO-Connect is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PRO-Connect.

11.5 Indien PRO-Connect aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijk beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.6 Indien PRO-Connect aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.500,00 (zegge: vijfentwintighonderd euro);

11.7 In afwijking van hetgeen onder 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

11.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

o de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

o de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PRO-Connect aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan PRO-Connect toegerekend kunnen worden;

o de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

11.9 PRO-Connect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, blessures, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12. VRIJWARINGEN

De wederpartij vrijwaart PRO-Connect voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13. OVERMACHT

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PRO-Connect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PRO-Connect niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PRO-Connect worden daaronder begrepen.

13.3 PRO-Connect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PRO-Connect haar verplichtingen had moeten nakomen.

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5 Voor zover PRO-Connect ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PRO-Connect gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1 De vestigingsplaats van PRO-Connect is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens ProLimburg moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van PRO-Connect is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en PRO-Connect gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

PRO-Connect
Venloseweg 231
6041 BW Roermond
0475-768005